HOUSE OF REPRESENTATIVES

BARAZA LA WAWAKILISHI

News from the House

Mkutano wa Nne wa Baraza la Tisa Wamalizika.

Mkutano wa Nne wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar umemalizika  tarehe 02/12/2012 ambapo Baraza limeakhirishwa  hadi tarehe 15/02/2017.

Mkutano huo uliofanyika kwa takriban wiki mbili kuanzia tarehe 23/11/2012 pamoja na mambo mengine  umejadili  Miswada minne  ya Sheria ambayo ni :-

1.      Mswada wa Sheria ya Kufuta na Kutunga Upya Sheria ya Ushahidi Sura ya Tano na Masuala Yanayohusiana Hayo.

2.      Mswada wa Sheria ya Kurekebisha Sheria ya Mfuko wa Hifadhi ya Jamii Namba 2 ya 2005, Kuweka Masharti Bora zaidi  kwa ajili ya Ufanisi na Usimamizi Imara wa Mfuko na Mambo Yanayohusiana na Hayo.

3.      Mswada wa Sheria ya Kufuta Sheria ya Manunuzi na Uuzaji wa Mali za Serikali Nam. 9 ya mwaka 2005 na Kutungwa Sheria inayoanzisha Mamlaka ya Manunuzi na Uuzaji Mali za Umma na Kuweka Masharti Mengine Yanayohusiana na Hayo.

4.       Mswada wa Sheria ya Kutunga Sheria ya Usimamizi wa Fedha za Umma na Kuweka Masharti Bora ya Kudhibiti na Kusimamia Fedha za Umma na Kuweka Mambo Mengine Yanayohusiana na Hayo na Kufuta Sheria ya Usimamizi wa Fedha za Serikali Nam. 12 ya 2005.

Katika Mkutano huu pia Baraza limefanya  Marekebisho ya Kanuni za Baraza la Wawakilishi Toleo, la 2012 sambamba na  jumla ya Hoja mbili za Wajumbe zilizojadiliwa mbele ya Baraza hilo, ikiwa ni pamoja na:-

  1. Hoja ya kujadili jambo la dharura kuhusu kukiukwa kwa Sheria na Taratibu za Kupandishwa kwa Viwango vya bei ya umeme kwa mujibu wa Sheria iliyotungwa na Baraza la Wawakilishi na kuleta athari kwa Wananchi- hoja  iliyowasilishwa na Mhe. Jaku Hashim Ayoub, na
  2. Hoja ya Mjumbe kuhusu Matokeo hatarishi katika Sekta ya Uwekezaji wa Viwanda nchini- iliyowasilishwa na Mhe. Mohammed Said Mohammed (Dimwa)

Aidha,  jumla ya Maswalin 85 ya msingi na 201 ya Nyongeza yaliulizwa na Kupatiwa majibu na serikali.

Wakati huo huo Miswada mitatu imesomwa kwa mara ya Kwanza  ambayo ni.

  1. Mswada wa Sheria ya Kufuta Sheria ya Nembo Nam 1. Ya Mwaka 1985 na sheria ya Bebdera ya Zanzibar Nam. 12 ya 2004na kutunga Sheria  inayoweka Masharti bora Yanayohusiana na Bendera ya zanzibar, Nembo ya Serikali na Wimbo wa taifa wa Zanzibar ya 2016 na mambo Yanayohusiana na Hayo.
  2. Mswada wa Sheria ya Kufuta Sheria ya Tume ya uchaguzi Nam.9 ya 1992 na Kutunga Sheria ya Kuanzisha Afisi ya Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar, Majukumu , Uwezo na Mambo Yanayohusiana na Hayo.
  3. Mswada wa Marekebisho ya Sheria ya Chakula ,Dawa na Vipodozi Namba 2 ya 2006.

Baraza limeakhirishwa hadi tarehe 15/2/2017.


Hon. Zubeir Ali Maulid (Speaker)

Upcoming Events

Stay connected